محدوده پر ترافیک کار صنعتی | خدمات دریایی

محدوده پر ترافیک کار صنعتی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: محدوده‌های پر ترافیک برای کار صنعتی معرفی شد. بررسی جدیدترین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجوزهای صادره بیانگر آن است که از 17 زیر گروه بخش‌های «صنعت؛ معدن؛ اصناف؛ تجارت خارجی؛ تجارت الکترونیک؛ پژوهش؛ فنی و مهندسی و تحقیقی و توسعه» در 7 ماه منتهی به مهر سال جاری در مجموع 11 بخش توانسته‌اند در صدور مجوز ثبت شده و در بخش نمایندگی‌های خارجی نیز آماری ثبت نشده است.

جدیدترین گزارش اعلام شده در مدت زمان مذکور نشان می‌دهد، در مجموع 10 هزار و 456 فقره «جواز تاسیس» با پیش‌بینی سرمایه بیش از یک میلیون و 137 هزار میلیارد ریال در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشدی حدود 13 درصدی داشته و به لحاظ سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده نیز رشد بیش از 38 درصدی را ثبت کرده است. روند مثبتی که در بخش پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز به چشم می‌خورد. بر اساس آمارها در بخش «پروانه‌های بهره‌برداری» در مدت زمان مورد بررسی،3235 فقره پروانه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 8 درصدی را ثبت کرده است. بررسی داده‌های اعلام شده همچنین از رشد صدور جواز تاسیس در مهر ماه نسبت به شهریور ماه حکایت دارد، به طوری که در مهر ماه 1527 فقره جواز تاسیس در بخش صنعت صادر شده که نسبت به شهریور ماه رشد 8/0 درصدی داشته، در ماه مهر در مجموع 510 فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است.

اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز 7 ماه منتهی به مهر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد، 18 درصدی داشته، اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره برای 241 هزار و 88 نفر است. اما اشتغال محقق شده در مدت زمان مذکور برای پروانه های بهره‌برداری صادره برابر با 53 هزار و 165 نفر است که نسبت به مدت مشابه قبل رشد بیش از 22 درصدی داشته است.

استان‌های موفق در اخذ مجوز

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی برای استان‌های کشور و مناطق آزاد ویژه در مجموع 10 هزار و 456 فقره جواز تاسیس صادر شده است. در این میان بیشترین جوازهای تاسیس صادره به استان‌های «خراسان رضوی، همدان، فارس، اصفهان و قم» اختصاص داشته است. سهم استان خراسان رضوی در جوازهای تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی برابر با 999 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 14 درصدی داشته است. اما جوازهای صادره برای استان همدان نیز 818 فقره بوده که رشدی بیش از 351 درصدی داشته است. جوازهای تاسیس صادره برای استان فارس نیز برابر با 731 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به 22 درصد داشته است. اما سهم استان اصفهان از جوازهای تاسیس صادره در 7 ماه منتهی به مهر سال جاری برابر با 650 فقره بوده که رشدی بیش از 73 درصدی داشته است. اما برای استان قم به عنوان پنجمین استانی که در این مدت توانست بیشترین جواز تاسیس را کسب کند، در مدت زمان مذکور در مجموع 592 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به 12 درصد داشته است.

از سوی دیگر سهم مناطق آزاد و ویژه نیز از جوازهای تاسیس صادره در این مدت برابر با 119 فقره جواز تاسیس بوده که از این میان مناطق ویژه اقتصادی با 50 فقره بیشترین جوازهای تاسیس صادره را به خود اختصاص داده است. منطقه آزاد ارس نیز با 21 جواز تاسیسدر جایگاه دوم قرار گرفته و سهم منطقه آزاد چابهار نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با 14 فقره جواز تاسیس بوده است. از سوی دیگر، از میان 10 هزار و 456 فقره جواز تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی بیشترین سهم به لحاظ تعداد به گروه «محصولات غذایی و انواع نوشیدنی‌ها» اختصاص داشته و پس از این گروه «ساخت سایر محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت محصولات شیمایی»، «ساخت محصولات  فلزی و فابریکی به استثنای ماشین آلات» در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. جوازهای تاسیس صادره برای محصولات غذایی و آشامیدنی ها در مدت زمان مورد بررسی برابر با 1588 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 7/5 درصدی داشته است. برای گروه ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی نیز در این مدت مجموع 1204 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 24 درصدی داشته است. در گروه ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک در مجموع 1018 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به سال گذشته حدود 36 درصد رشد داشته است. اما برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمایی نیز دراین مدت در مجموع 941 فقره جوارز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به 18 درصد داشته است. برای ساخت محصولات فلزی و فابریکی به استثنای ماشین آلات نیز به عنوان پنجمین گروه در مدت زمان مورد بررسی 892 فقره جواز تاسیس صادر شده که این گروه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 8 درصدی داشته است.

از سوی دیگر، بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در گروه‌های صنعتی به گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی اختصاص داشته است. این گروه از مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده سهمی 22/7 درصدی را به خود اختصاص داده است.

وضعیت سایر گروه‌ها

بر اساس داده‌های آماری در مدت زمان مورد بررسی همچنین 560 فقره مجوز «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 28 درصدی داشته است. که در دو بخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ها، افت صدور جواز در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده اند. بر اساس آمارها در بخش گواهی کشف 294 فقره گواهی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 6 درصدی داشته است. در بخش پروانه بهره‌برداری معدنی نیز 407 فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت 13 درصدی داشته است.

همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 191 هزار و 162 فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به 7 درصدی داشته است. در بخش «نمایندگی های خارجی» و «کارت بازرگانی» تقسیم بندی شده است نیز آمارها حکایت از آن دارد که در دوره زمانی مذکور وضعیت صدور «نمایندگی‌های خارجی» نامشخص است. اما در حوزه صدور مجوز کاررت بازرگانی در هفت ماه سال جاری 4485 فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد نزدیک به 2 درصد همراه بوده است.

«تجارت الکترونیک» یکی دیگر از 6 گروه مورد بررسی در جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بخش به سه زیر بخش «گواهی امضای الکترونیکی»، «نماد الکترونیکی» و «پروانه‌های بهره ‌برداری نرم‌افزار» تقسیم شده که در هر سه بخش روند روبه رشد صدور جواز را تجربه کرده است. در مدت زمان مذکور جوازهای صادره برای «گواهی امضای الکترونیکی» معادل 37 هزار و 662 فقره، «نماد الکترونیکی» معادل 7038 فقره و «پروانه بهره برداری نرم‌افزار» نیز 10 فقره بوده، که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به 18، 14، 11 درصدی را ثبت کرده‌اند. اما ششمین گروه مورد بررسی در بخش صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود 6 زیر شاخه دارد. در زیر شاخه «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی 184 فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از 3 درصدی داشته است. همچنین جوازهای صادره برای «پروانه فنی و مهندسی» نیز در مدت زمان مذکور 72 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت حدود 50 درصدی همراه بوده است. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در زیر شاخه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز از صدور 14 فقره جواز حکایت دارد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد 40 درصدی داشته است. «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مذکور 6 فقره بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با افت 60 درصد همراه بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو زیر شاخه «گواهی تحقیق و توسعه» و «پروانه تحقیق و توسعه»روند صدور مجوزها مثبت بوده، به گونه‌ای که به ترتیب در مدت زمان مورد بررسی رشد 0/7 درصدی و نزدیک به 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای این دو گروه ثبت شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4223