شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند: تسنیم: رئیس انجمن صنفی کارمایی صنعت پتروشیمی بر ضرورت ایجاد یک نهاد مستقل رگولاتوری برای صنعت پتروشیمی تاکید کرد و گفت: پتروشیمی می‌تواند ا خدمات دریایی

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند: تسنیم: رئیس انجمن صنفی کارمایی صنعت پتروشیمی بر ضرورت ایجاد یک نهاد مستقل رگولاتوری برای صنعت پتروشیمی تاکید کرد و گفت: پتروشیمی می‌تواند ا خدمات دریایی