سمت و سوی سرمایه‌گذاری در صنعت | خدمات دریایی

سمت و سوی سرمایه‌گذاری در صنعت

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

دنیای اقتصاد: روند توسعه صنعتی از ابتدای سال 96 به کدام سمت حرکت کرده است؟ ارزیابی‌ها نشان‌دهنده آن است که در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری، راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی از میان 27 رشته فعالیت، به «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، به «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی» اختصاص دارد. در توسعه واحدهای فعال صنعتی نیز از میان 26 رشته فعالیت، رشته‌های «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری در مجموع 3235 فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است که سهم پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی (شامل پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی می‌شود) از مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره برابر با 1786 فقره بوده و پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای (شامل پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای توسعه واحدهای فعال می‌شود) نیز برابر با 1449 فقره بوده است. از سوی دیگر آمار اعلام شده بیانگر آن است که رشد صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی تنها در بر گیرنده رشد به لحاظ تعداد نبوده، بلکه پروانه‌های بهره‌برداری صادره به لحاظ سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته‌اند. آمارها بیانگر آن است که در مدت زمان مذکورف سرمایه محقق شده حدود 163 هزار میلیارد ريال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 21 درصد داشته است، اشتغال ایجاد شده به واسطه پروانه‌های بهره‌برداری صادره در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری نیز برای بیش از 53 هزار نفر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 22 درصدی داشته است.

براساس آمار اعلام شده از مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مدت زمان مذکور، بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره به لحاظ تعداد 479 فقره به گروه صنعتی «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» اختصاص داشته است. در رده‌های بعدی نیز «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 449 فقره، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با 357 فقره، «سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 289 فقره و «محصولات فلزی فابریکی به استثنای ماشین‌آلات» با 229 فقره پروانه بهره‌برداری صادره قرار دارند. داده‌های اعلام شده همچنین بیانگر آن است که گروه «ساخت فلزات اساسی» با بیش از 40 هزار میلیارد ريال بالاترین سرمایه‌گذاری محقق شده را به خود اختصاص داده است که با توجه به مجموع سرمایه محقق شده در مدت زمان مذکور می‌توان گفت نزدیک به 25 درصد از سرمایه‌گذاری‌ کل کشور به این گروه اختصاص یافته است.در رده‌های بعدی نیز گروه‌های «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی»، «ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی» و «ساخت محصولات فلزی فابریکی به استثنای ماشین آلات» قرار دارند که در دوره زمانی مذکور بیشترین سرمایه محقق شده را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر بر اساس آمار اعلام شده از میان مجموع پروانه‌های بهره برداری صادره بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره در میان استان‌های کشور به استان آذربایجان شرقی با 279 فقره پروانه بهره‌برداری اختصاص داشته است. در جایگاه بعدی استان‌های اصفهان با 277 فقره تهران با 274 فقره، البرز با 168 فقره و قم با 167 فقره پروانه بهره‌برداری در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند اما از میان مجموعه پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مدت زمان مذکور سهم مناطق آزاد به ویژه نیز برابر با 143 فقره پروانه بهره‌برداری بوده که در این میان منطقه آزاد چابهار و ماکو با 25 فقره پروانه بهره‌برداری بیشترین سهم را از پروانه‌های صادره به خود اختصاص دادند.

آمار اعلام شده بیانگر آن است که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری صادره از استان خراسان رضوی با نزدیک به 19 هزار میلیارد ریال به خود اختصاص داده است. همچنین ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که متوسط یرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی یک واحد برابر با 4/50 میلیارد ریال بوده است.

آخرین وضعیت واحدهای جدید

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» به لحاظ تعداد بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری صادره ایجادی را به خود اختصاص داده است. مجموع پروانه‌ بهره‌برداری ایجادی صادر شده برای این گروه برابر با 245 فقره بوده و پس از این گروه، «ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی» با 201 فقره پروانه بهره‌برداری قرار دارد. گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» با 189 فقره، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با 165 فقره، «ساخت محصولات فلزی فابریکی به استثنای ماشین آلات» با 158 فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی صادره در هفت ماه سال جاری در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی در مدت زمان مذکور بیش از 107 هزار میلیارد ریال بوده که گروه «ساخت فلزات اساسی» در مدت زمان مورد بررسی توانست بیشترین سرمایه‌گذاری محقق شده را در راستای ایجاد واحدهای جدید به خود اختصاص دهد. مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای این گروه بیش از 29 هزار میلیارد ریال بوده که برای 122 فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی صادره صورت گرفته است. اما با توجه به ارزیابی صورت گرفته در مدت زمان مذکور استان‌های اصفهان با 161 فقره، آذربایجان شرقی با 127 فقره، تران با 120 فقره، قم با 101 فقره و فارس با 94 فقره بیشترین سهم را از پروانه‌های بهره‌برداری صادره ایجادی به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 22 فقره پروانه ایجادی صادره بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن منطقه آزاد ارس با 16 فقره پروانه بهره‌برداری صادره ایجادی در جایگاه بعدی قرار گرفته است.

آخرین وضعیت توسعه‌ای‌ها

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها» به لحاظ تعداد بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری صادره توسعه‌ای را به خود اختصاص داده است. مجموع پروانه بهره‌برداری توسعه‌‌ای صادر شده برای این گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 204 فقره، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با 192 فقره، «ساخت ماشین آلات و تجهیزات» با 89 فقره و «ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی» با 88 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای صادره در جایگاه بعدی قرار دارند.

از سوی دیگر سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای در مدت زمان مذکور بیش از 55 هزار میلیارد ریال بوده که گروه «ساخت فلزات اساسی» در مدت زمان مورد بررسی توانست بیشترین سرمایه‌گذاری محقق شده را به خود اختصاص دهد. مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای این گروه نزدیک به 11 هزار میلیارد ریال بوده که برای 72 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای صادره صورت گرفته است. با توجه به ارزیابی صورت گرفته در مدت زمان مذکور استان تهران با 154 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای توانست بیشترین سهم را پروانه‌های بهره‌برداری توسعه‌ای به خود اختصاص دهد. در جایگاه بعدی نیز استان‌های آذربایجان شرقی با 152 فقره، اصفهان با 116 فقره، البرز با 105 فقره و خراسان رضوی با 70 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4226