تشدید ناترازی بودجه جاری | خدمات دریایی

خدمات دریایی ؛تشدید ناترازی بودجه جاری

شرکت خدمات دریایی psdarya تقدیم می‌کند:

بر اساس انتشار جدیدترین آمارهای مالی و بودجه بانک مرکزی

دنیای اقتصاد: براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در فروردین ماه سال جاری حدود 10 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است. مهم‌ترین علل کاهش کسری مذکور را می‌توان به افزایش قابل توجه در میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نسبت داد. این میزان در حالی که در فروردین ماه سال 1394 حدود 86 درصد کاهش یافته بود، در ماه نخست سال جاری بیش از 881 درصد افزایش داشته است. تراز عملیاتی نقطه به نقطه در ماه نخست سال جاری نیز رشدی حدود 28 درصد داشته است. هزینه‌های جاری و درآمدهای دولت که دو جزء اصلی‌تر از عملیاتی هستند، در ماه نخست سال جاری به ترتیب رشدی معادل 7/16 و منفی 6/3 درصد را به ثبت رسانده‌اند؛ این تفاوت رشد باعث تعمیق شکاف بودجه جاری دولت شده است. می‌توان گفت کاهش مالیات‌های غیرمستقیم به میزان 3/27 در فروردین مال سال جاری، مهم‌ترین عامل کاهش درآمدهای دولت بوده است.

  • ادامه رشد کسری عملیاتی

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مجموع درآمدهای محقق شده و کل پرداخت‌های هزینه‌ای دولت در فروردین ماه سال جاری به ترتیب معادل 2/47 و 146 هزار و میلیارد ريال بوده است. تراز عملیاتی که از کسر رقم هزینه جاری و تنخواه‌گردان از مجموع درآمدهای حاصله دولت به دست می‌آید، حاکی از کسری بودجه عملیاتی دولت است. کسری عملیاتی دولت در ماه نخست سال جاری رقم منفی 9/98 هزار میلیارد ريال را به ثبت رسانده و نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 28 درصد رشد داشته است. این افزایش در حالی رخ داده که کسری تراز عملیاتی نقطه به نقطه در فروردین ماه سال گذشته نیز حدود 30 درصد افزایش داشته است. این افزایش مستمر کسری عملیاتی حاکی از کسور درآمدهای دولت در پوشش هزینه‌های عملیاتی است که یا ناشی از کاهش درآمدها یا ناشی از افزایش هزینه‌ها  در ماه‌های مورد بررسی است. اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در دو ماه مورد نظر از یک طرف رقم مربوط به درآمدهای دولت کاهش داشته و از سوی دیگر رقم مربوط به هزینه‌های عملیاتی دولت افزایش داشته است. کاهش 6/3 درصدی درآمدها همزمان با افزایش 7/16 درصدی در هزینه‌های جاری دولت نسبت به همین ارقام در ماه مشابه سال قبل، کسری عملیاتی مذکور در فروردین ماه سال جاری را رقم زده‌اند.

  • کاهش وزنی مالیات

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مجموع درآمدهای محقق شده دولت در فروردین ماه سال جاری 2/47 هزار میلیارد ريال بوده است. این در حال است که مقدار مصوبه درآمدها در بودجه دولت، برای فروردین ماه معادل 9/147 هزار میلیارد ريال لحاظ شده بود. حدود 83 درصد از درآمدهای دولت که معادل 39 هزار میلیارد ريال است مربوط به درآمدهای محقق شده در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی 6/3 درصد کاهش داشته است، اما اجزای درآمد تغییرات قابل توجهی نسبت به ماه مشابه در سال‌های قبل داشته است. درآمدهای مالیاتی در فروردین ماه سال جاری حدود 13 درصد کاهش یافته است. این کاهش از سوی سایر درآمدها که رشدی مثبت معادل مقدار قابل توجهی 5/94 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته، جبران شده است. این تغییرات باعث شده تا ترکیب درآمدهای دولت در فروردین ماه سال کنونی نسبت به ماه مشابه در سال قبل تغییر کند. در فروردین ماه سال پیشین فقط 6/8 درصد از درآمدهای دولت مربوط به درآمدهای غیرمالیاتی بوده است. با این حال این رقم در فروردین مال سال جاری با بیش از دو برابر به مقدار قابل توجه 3/17 درصد رسیده است.

  • کاهش مالیات‌های غیر مستقیم

در تقسیم‌بندی درآمدهای مالیاتی به دو دسته مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت تغییر کرده است. بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در فروردین ماه سال جاری سهم مالیات‌های مستقیم از مجموع مالیات‌ها افزایش قابل توجهی داشته است. سهم مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از کل مالیات‌های محقق شده در فروردین ماه سال جاری به ترتیب معادل 3/57 و 7/42 درصد بوده است. این در حالی است که مالیات‌های مستقیم در ماه مشابه سال قبل فقط 8/48 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را مشمول می‌شد. علت عمده این تغییر ترکیب در اجزای درآمدی را می‌توان به کاهش قابل توجه در مالیات‌های غیرمستقیم نسبت داد. مالیات غیرمستقیم در اولین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه در سال قبل حدود 3/27 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که رشد نقطه به نقطه مالیات‌های غیرمستقیم در فروردین ماه سال قبل معادل 1/42 درصد بود. البته بخشی از ترکیب مذکور نیز به واسطه افزایش مالیات‌های مستقیم اتفاق افتاده است. رشد نقطه به نقطه درآمدهای مالیاتی مستقیم در حالی که در فروردین ماه سال قبل 5/15 درصد بوده، در ماه مشابه سال جاری نیز با ثبت رقم 4/2 درصد ادامه پیدا کرد. مالیات بر درآمدها که شامل مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و عمومی است با رشد نقطه به نقطه 1/11 درصدی بیشترین سهم را در افزایش مالیات‌های مستقیم داشته است.

  • کاهش وزنی کسری

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نقش قابل توجهی در تراز دخل و خرج دولت در ماه نخست سال جاری داشته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در ماه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی حدود 881 درصد داشته است. مهم‌ترین علت این رشد را می‌توان به رشد منفی این متغیر در ماه مشابه سال قبل و تأثیر فزاینده برجام و دیپلماسی نفتی پس از این توافق چندجانبه دانست. در فروردین سال گذشته به دنبال کاهش داشت. از مجموع تراز عملیاتی و ارقام مربوط به هزینه‌های عمرانی دولت و سرمایه‌ای بودجه دولت محاسبه می‌شود. در پی کاهش قابل توجه در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در فروردین 1395، کسری نقطه به  نقطه عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در ماه مذکور با ثبت رقم 74 هزار میلیارد ريال رشدی حدود 99 درصد را به ثبت رسانده بود. دولت با توسل به انتشار اسناد خزانه، کسری مذکور در فروردین سال گذشته را جبران کرد. به طوری که در ماه ذکر شده واگذاری دارایی‌های مالی رشدی بیش از 102 درصد نسبت به ماه مشابه در سال 1394 داشته است. در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی در فروردین سال گذشته و افزایش آن در ماه نخست سال جاری، رشد نقطه به نقطه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در اولین ماه سال جاری معادل 3/881 درصد به ثبت رسید. همین رشد قابل توجه باعث شد تا کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت با ثبت رقم منفی 7/66 هزار میلیارد ريال، حدود 10 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره 4104